fbpx ----------------------

ข้อตกลงเกี่ยวกับโดเมนเนม

ผู้ให้บริการ เป็นตัวแทน จดโดเมนเนม จาก Registra ที่ได้รับการรับรองจาก ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers / องค์กรผู้ดูแลโดเมนและอินเทอร์เน็ตของโลก ) เพื่อให้โดเมนเนมมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด ซึ่งผู้ลงทะเบียนจดโดเมเนม (Register) ณ ที่นี้เรียกว่า “สมาชิก” มีเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้งาน ดังนี้

 

 1. สมาชิก เป็นเจ้าของโดเมนเนม 100% โดยชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ มาจากเจ้าของโดเมนเนม ผู้ลงทะเบียน
 2. สมาชิก หรือเจ้าของโดเมนเนม (Domain Name Register) เป็นผู้รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของโดเมนเนม การรักษารหัสผ่าน และ อีเมล์สำหรับ จัดการโดเมเนมด้วยตัวท่านเอง
 3. ผู้ให้บริการ เป็นเพียงผู้ดูแลโดเมเนมด้านเทคนิค ให้ความช่วยเหลือสมาชิก เพื่อให้การทำงานของเว็บไซต์ ระบบอีเมล์ และระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิผล
 4. สมาชิก สามารถใช้ระบบจัดการโดเมนเนม ผ่านระบบ Auto Service ของ WebsiteGang ด้วยระบบจัดการส่วนตัวสมาชิกเอง กรณี ให้ทีมงานจัดการให้ อาจมีค่าใช้จ่าย
 5. สมาชิกจะต้องชำระค่าต่ออายุโดเมนเนมเองเมื่อถึงกำหนด การไม่ต่ออายุโดเมนเนม ตามกำหนด มีผลกระทบต่อเว็บไซต์ และระบบต่างๆ รวมถึงการถูกคนอื่น ประมูลซื้อโดเมนเนมไป ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ กับกรณีที่เกิดขึ้น
 6. ห้ามทำการชี้โดเมนเนม เพื่อให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือเป็นภัยต่อสังคม หรือ ละเมิดกฏหมาย ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เมื่อมีการตรวจพบ ผู้ให้บริการสามารถปิดบัญชีได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. การไม่ชำระค่าโดเมนเนม ถือว่าเป็นการยกเลิกสัญญาบริการ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กรณีที่สมาชิก ใช้บริการจดโดเมนเนม ร่วมกับบริการเช่าโฮสต์ การไม่ต่อโฮสต์จะมีผลกระทบกับโดเมนเนด้วย 
 8. การจดโดเมนเนม อยู่ภายใต้ระเบียบของ ICANN ดังนั้นผู้ถือครองโดเมนเนม จะต้องยอมรับในระเบียบต่างๆ ของ ICANN ด้วย

ข้อตกลง และ ระเบียบการใช้ เชิร์ฟเวอร์

WebsiteGang คือ ผู้ให้บริการให้เช่าพื้นที่ (Hosting) สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์ การใช้งานอีเมล์ และการใช้งานโปรแกรมต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” และผู้สมัครใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก” โดยมี ข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ ดังนี้

 1. สมาชิกจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อกระทำอันเป็นการเสื่อมเสียต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 2. สมาชิกต้องรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยของพื้นที่ ควรเก็บรหัสผ่านให้เป็นความลับสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ากระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกเอง และ/หรือ ระบบของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
 3. สมาชิกจะไม่ส่งอีเมล์ที่ขัดต่อระเบียบของการส่งอีเมล์สากล ที่ก่อให้ผู้อื่นเดือดร้อน รำคาญ เช่น ส่งข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การส่งอีเมล์ลักษณะ SPAM ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้รับปลายทาง หากเกิดความเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบ หรือยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหากมีกรณีเรียยร้องเกิดขึ้น
 4. สมาชิกจะไม่จัดเก็บ และ เผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมาย และศีลธรรม
 5. สมาชิกจะไม่ใช้ซอฟแวร์ ที่เป็นลักษณะโจมตี เช่น pirate software, crack, hack หรือใช้ mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ และ อาจถูกดำเนินคดีตามกฏหมายตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
 6. สมาชิกไม่สามารถลงโปรแกรมจำพวก IRC หรือ Chatroom หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้เกิดภาระหนักต่อเซิร์ฟเวอร์
 7. ห้ามสมาชิกเก็บ หรือ เผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลที่เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ บุคคลอื่น
 8. สมาชิกจะต้องดูแลความปลอดภัยของเว็บไซต์ กรณีเว็บไซต์ถูกโจมตี ถูกแฮก หรือติดมัลแวร์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งานสมาชิกอื่นๆ สมาชิกจะต้องรีบแก้ไข ภายใน 24 ชั่วโมง มิเช่นนั้นอาจมีการปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไข
 9. ผู้ให้บริการได้มีข้อตกลงให้ความร่วมมือทางด้านกฎหมาย จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของทางราชการ ในการตรวจสอบเวบไซต์ ที่อาจมีข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
 10. ในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธ์ในการระงับการให้บริการแก่สมาชิกรายนั้นๆ ทันที
 11. หากทางผู้ให้บริการตรวจพบ หรือเกิดการร้องเรียน หรือรายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ปิดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนเงิน
 12. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปิดแอคเค้าท์ของผู้ใช้บริการ หรือ ยกเลิกบริการโดยไม่มีการคืนเงินให้ หากพบว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลง หรือพบว่าการกระทำนั้นๆ อาจจะก่อให้เกิด หรือเป็นอันตรายต่อเซิฟร์เวอร์โดยรวม ดังกล่าวข้างต้น
 13. สมาชิกจะเป็นผู้รักษาข้อมูลภายในเซิร์ฟเวอร์เอง โดยตั้งค่ารหัสความปลอดภัยให้รัดกุม กรณีสูญหายหรือถูกแฮ็ก สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
 14. กรณีมีการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาด หรือบกพร่องของผู้ให้บริการ ทางผู้ให้บริการ จะทำการชดเชยค่าเสียหายให้ โดยการค่าเสียหาย จะไม่เกินวงเงินค่าใช้บริการ ที่ได้รับการชำระจากสมาชิกรายนั้นๆ
 15. การไม่ชำระค่าต่ออายุโดเมนเนม หรือ โฮสต์ ถือว่ายกเลิกสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการโดยรวม และอยู่ภายใต้กฏหมาย ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า ออกแบบเว็บไซต์พรีเมียม

แพคเกจพรีเมียม (Premium Package) คือ การบริการรวมค่าออกแบบเว็บไซต์ เช่าโฮสต์ พร้อมจดโดเมนเนม ตลอดจนการบริการเพิ่มเติมหลังมอบงาน หรือช่วงระหว่างการใช้บริการ  ซึ่งมีข้อตกลงเพิ่มเติมจากเงื่อนไขของการเช่าใช้โฮสต์ทั่วไป ดังนี้

 1. ผู้ให้บริการ เป็นผู้ออกแบบเว็บไซต์ ให้แก่ สมาชิก ตามเอกสารข้อตกลงของ แพคเกจพรีเมียม
 2. เมื่อ สมาชิกได้รับมอบรหัสเข้าใช้งานแล้ว ถือว่าเว็บไซต์อยู่ในความดูแลของ สมาชิก จะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลเว็บไซต์
 3. ผู้ให้บริการ รับผิดชอบในเรื่องการอับเดทโปรแกรม ต่างๆ เมื่อถึงวาระ เพื่อทรงประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ของเว็บไซต์ ตลอดระยะเวลาการใช้งาน
 4. กรณีเว็บไซต์ถูกโจมตี ถูกแฮก หรือไม่สามารถใช้งานได้ เป็นหน้าที่ของสมาชิกจะต้องแจ้งผู้ให้บริการภายใน 24 ชั่วโมง หรืออย่างช้าไม่เกิน 7 วัน เพื่อทำการแก้ไขได้ทันท่วงที เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์มีระบบสำรองข้อมูลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากล่าช้าเกินไป อาจไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ ซึ่ง สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีค่าใช้จ่าย
 5. สมาชิกมีสิทธิในการใช้ Theme และ ปลั๊กอิน ที่มีลิขสิทธิฺถูกต้องตามกฏหมาย ที่ผู้ให้บริการลงให้ พร้อมบริการอัพเดทโปรแกรม Theme และ ปลั๊กอินนั้นๆ ให้ตลอดระยะเวลาการใช้งาน
 6. ห้ามสมาชิก ทำสำเนา จำหน่าย แจกจ่าย โยกย้าย Theme และ ปลั๊กอิน ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือนำไปให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ฯ ผู้ให้บริการสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้
 7. สมาชิกไม่สามารถย้ายโปรแกรมไปยังโฮสต์อื่นๆ ได้  การใช้บริการใช้พื้นที่ เป็นลักษณะเช่าโฮสต์ และเช่าโปรแกรม ลิขสิทธิ์เป็นของผู้ให้เช่า และโปรแกรมเหล่านี้สงวนสิทธ์เฉพาะช้งานบนเชิร์ฟเวอร์ของผู้ให้เช่าเท่านั้น สมาชิกไม่สามารถย้ายโปรแกรมไปใช้ในเชิร์ฟเวอร์อื่นได้ หากมีการตรวจพบ ผู้ให้เช่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือดำเนินตามกฏหมายได้
 8. สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบ จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข Theme  ปลั๊กอิน หรือใช้โปรแกรมเสริมต่างๆ หลังมอบแล้ว การใช้บริการแก้ไขโดยผู้ให้บริการ จะคิดค่าบริการตามความเหมาะสม 
 9. กรรมสิทธิ์ โดเมนเนม เป็นของสมาชิก 100% สมาชิกสามารถจัดการโดเมนม ด้วยระบบจัดการ ผ่านระบบ Auto Service ของผู้ให้บริการจัดสรรค์ให้
 10. การไม่ต่ออายุเว็บไซต์ ถือว่าเป็นการยกเลิกสัญญา

***ผู้ให้บริการ ถือว่าสมาชิกทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลง ในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากเรา”

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความลับสูงสูด ไม่มีการเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สามเป็นอันขาด

***ผู้ให้บริการ ถือว่าสมาชิกทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลง ในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากเรา”