----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

การทำธุรกิจปัจจุบัน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ต้องมีเว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์ นอกจากจะเป็นสิ่งที่เสนอโปรไฟล์ที่ดี ยังเป็นสำนักงานออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่ง
ก่อนที่ผู้บริโภคจะใช้บริการต่างๆ มักจะค้นหา และตรวจสอบโปรไฟล์ของบริษัทในเว็บไซต์ของคุณ ถ้าเว็บไซต์ไหนดี ก็ตงลงใช้บริการ บริษัทนั้นๆ

เว็บไซต์ราคาถูก มีผลกระทบต่อธุรกิจคุณอย่างไร?

เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้โฮสต์ หรือ เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวมีจุดคุ้มทุนที่สูง ดังนั้น การให้เช่าในราคาถูกลง เซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นจะต้องโฮสต์เว็บไซต์ เป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะให้ถึง จุดคุ้มทุน เมื่อมีเว็บไซต์จำนวนมากเกินไปในเซิร์ฟเวอร์ ก็จะเป็นสาเหตุ ให้เกิดอาการ traffic overload ทำให้เว็บไซต์ของคุณ มีปัญหาตามไปด้วย

อะไรจะเกิดขึ้น “คุณโฆษณาเว็บไซต์คุณอย่างดี แล้วคนเข้าเว็บไซต์คุณไม่ได้”

ดังนั้น ราคาของเว็บไซต์ จึงมีผลต่อธุรกิจเว็บไซต์คุณในอนาคต