Google AdWords เปลี่ยนแบรนด์ใหม่

Google AdWords เปลี่ยนแบรนด์ใหม่

ข่าวสาร Google AdWords เปลี่ยนแบรนด์ใหม่เป็น Google Ads Google ประกาศ เปลี่ยนแบรนด์ใหม่ จาก Google Adword เป็น Google Ads โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือ และ การใช้งานแบบใหม่ของ AdWords...
script add ของ ใบปอ