Google AdWords เปลี่ยนแบรนด์ใหม่

Google AdWords เปลี่ยนแบรนด์ใหม่

ข่าวสาร Google AdWords เปลี่ยนแบรนด์ใหม่เป็น Google Ads Google ประกาศ เปลี่ยนแบรนด์ใหม่ จาก Google Adword เป็น Google Ads โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือ และ การใช้งานแบบใหม่ของ AdWords...