----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

แนะนำ ChatGPT ระบบ AI อัจฉริยะ

ความเป็นมาและพัฒนาการของ Chat GPT

ChatGPT คือโมเดลภาษาที่ถูกสร้างขึ้นโดย OpenAI ซึ่งมีโครงสร้างจาก GPT (Generative Pre-trained Transformer)  เป็นระบบ AI อัจฉริยะ (Artificial Intelligence: AI)  ที่ถูกป้อนด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ในการเรียนรู้ประโยค และตำแหน่งคำศัพท์ในประโยค

 1. GPT-1 OpenAI เริ่มต้นกับ GPT-1 ซึ่งเป็นโมเดลภาษาที่มีความสามารถในการสร้างข้อความโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) โมเดลนี้ได้รับความนิยมมากเนื่องจากความสามารถในการสร้างข้อความที่มีความสมจริงมีลักษณะเสมือนมนุษย์
 2. GPT-2 ก้าวต่อมา OpenAI พัฒนา GPT-2 ซึ่งเป็นโมเดลที่ใหญ่ขึ้นมีหลายพันล้านพารามิเตอร์ โดยพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างข้อความที่มีความยาวมากที่ซับซ้อน และมีลักษณะการเขียนที่ดีมากขึ้น
 3. GPT-3 เป็นขั้นตอนต่อไปของ GPT-2 ที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากถึง 175 พันล้านพารามิเตอร์ โมเดลนี้มีความสามารถในการทำงานกับหลายภาษาและมีประสิทธิภาพที่ดีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น
 4. ChatGPT เกิดจากการนำ GPT-3 มาใช้ในบทสนทนา OpenAI ได้ปรับแต่ง GPT-3 ในเรื่องของการตอบสนองที่น่าสนใจและเหมาะสมสำหรับการสนทนา ChatGPT ได้รับความนิยมมากในการให้คำตอบที่สมจริงและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับสาระสำคัญของข้อความ

สิ่งที่ทำให้ ChatGPT น่าสนใจคือ ความสามารถในการทำงาน โดยการให้คำตอบ หรือสร้างข้อความที่เข้าใจความหมายและลำดับของภาษาได้ดี  และผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

ChatGPT จึงเป็นตัวอย่างการใช้ GPT ที่สามารถให้คำตอบหรือทำหน้าที่เป็นผู้สนทนาในรูปแบบของการแชท  ถูกฝึกสอนโดยให้มีข้อมูลที่มีความหลากหลายมาก เพื่อให้สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อข้อความของผู้ใช้งานได้ดีที่สุด

ประโยชน์ของ ChatGPT

 1. บริการลูกค้าอัตโนมัติ (Chatbots)  ChatGPT สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของบริการลูกค้าอัตโนมัติ หรือ chatbot ที่สามารถตอบคำถาม ช่วยในการแก้ปัญหาหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 2. ช่วยเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนหรือผู้ศึกษา ChatGPT สามารถให้ความช่วยเหลือในการตอบคำถาม, อธิบายความสับสน หรือการให้คำแนะนำในการเรียน
 3. การเขียนและบรรยาย ChatGPT สามารถช่วยในการเขียนเพื่อสร้างคำบรรยาย, นวนิยาย หรือเนื้อหาสื่อต่างๆ
 4. การช่วยเหลือในงานวิจัยและการพัฒนา นักวิจัยและผู้พัฒนาสามารถใช้ ChatGPT เพื่อทดสอบแนวคิด, หาข้อมูล หรือช่วยในการสร้างโค้ด
 5. การสนทนา ถึงแม้ ChatGPT จะไม่มีความเข้าใจและตอบสนองได้เท่ามนุษย์ แต่มันสามารถให้ประสบการณ์การสนทนาที่สมจริงได้ในบางกรณี
 6. บริการข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย ChatGPT สามารถช่วยในการค้นหาข้อมูล, อธิบายความหมาย หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา
 7. การพัฒนาทักษะการสนทนา สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการสนทนากับ ChatGPT เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อฝึกฝนและปรับปรุงทักษะการสนทนา

แต่ต้องระวังว่าการใช้ ChatGPT ต้องพิจารณาปัญหาทางด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT

 1. ChatGPT จะไม่รู้ถึงประวัติหรือความเห็นที่ก่อนหน้าของบทสนทนา
 2. ไม่สามารถจำกัดความยาวของข้อความ คุณต้องกำหนดความยาวของข้อความที่ต้องการในระหว่างการสนทนา ซึ่งมีข้อจำกัดในจำนวน tokens (ส่วนย่อยของข้อความ) การเพิ่มความยาวของข้อความอาจทำให้ต้องจ่ายค่า API มากขึ้น
 3. ไม่เข้าใจความหมายของข้อความเท่ากับมนุษย์
 4. มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ในบางกรณี ChatGPT อาจสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมเหตุสมผล
 5. ต้องจ่ายค่าใช้จ่าย การใช้ ChatGPT ผ่าน OpenAI API ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตามราคาที่กำหนด การให้บริการในแผนฟรีอาจมีข้อจำกัดในการใช้งาน
 6. ไม่เหมาะกับข้อมูลที่อ่อนไหว ไม่ควรใช้ ChatGPT ในสถานการณ์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงหรือเมื่อการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลที่อ่อนไหว

การใช้ ChatGPT ควรถูกนำเสนออย่างระมัดระวัง และควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับเพื่อประโยชน์ที่ดียิ่ง

ChatGPT ทำงานอย่างไร

ChatGPT ทำงานโดยการใช้แบบจำลอง GPT (Generative Pre-trained Transformer) ซึ่งเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกฝึกสอนมาก่อน (pre-trained) ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ การทำงานของ ChatGPT ถูกออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสนทนาและให้คำตอบที่มีความสมเหตุสมผลตามข้อความที่ให้เข้ามา

ขั้นตอนการทำงานของ ChatGPT

 1. การฝึก (Pre-training) แบบจำลอง GPT โดยมีข้อมูลขนาดใหญ่จากเว็บ, หนังสือ, บทความและข้อมูลอื่นๆ ที่ช่วยให้ความหมายของภาษา, โครงสร้างประโยค และความสัมพันธ์ระหว่างคำ
 2. การถ่ายทอด (Fine-tuning) หลังจากการฝึก GPT ให้สามารถปรับแต่งเพื่อให้ทำงานกับงานที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้โมเดลมีความสามารถในการทำงานกับข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น
 3. การสนทนา (Inference)  ChatGPT สามารถให้คำตอบหรือตอบสนองต่อข้อความที่ให้เข้ามา การสนทนาจะทำไปพร้อมกับโมเดลใช้ความรู้ที่ได้จากการฝึกมาเพื่อสร้างข้อความตามที่ถูกข้อความนำเข้ามา
 4. การปรับแต่งตามคำตอบ (Prompting) เมื่อผู้ใช้งานป้อนคำถามหรือข้อความเริ่มต้น (prompt) และ ChatGPT จะสร้างคำตอบหรือข้อความตามคำถามนั้น ความสามารถในการสนทนาขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของแบบจำลองในการสร้างข้อความ
 5. การป้องกันการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (Moderation ) เพื่อป้องกันการสร้างข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง OpenAI ได้ติดตั้งระบบ moderation ที่ทำงานร่วมกับการให้บริการ เพื่อควบคุม และปรับปรุงคุณภาพข้อมูลที่สร้างขึ้น

วิธีใช้งาน chatGPT

การใช้งาน ChatGPT มี 2 วิธีคือ ทำได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม OpenAI หรือผ่าน API ของ OpenAI

การใช้งาน ChatGPT ผ่านหน้าเว็บ

 1. เข้าสู่เว็บ [OpenAI ChatGPT] https://chat.openai.com/  จากนั้นเลือก Chat จากเมนู
 2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาในกล่องข้อความที่ให้ไว้
 3. ติดต่อ ChatGPT กดปุ่ม Submit เพื่อส่งข้อความของคุณไปยัง ChatGPT
 4. ดูผลลัพธ์ จะมีการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาก ChatGPT ด้านล่างกล่องข้อความของคุณ

การใช้งาน ChatGPT ผ่าน API  

สำหรับนักพัฒนาและต้องการใช้ ChatGPT ในแอปพลิเคชันหรือโปรเจกต์ของคุณ

1.  สมัครสมาชิก API ไปที่ [OpenAI API](https://beta.openai.com/signup/) เพื่อสมัครใช้ API และได้รับคีย์ API ของคุณ

2.  ให้ติดตั้ง OpenAI Python package โดยใช้คำสั่ง:

3. สมัครใช้ API และได้รับคีย์ API ของคุณ

4.ใช้ API Key  คือการใช้ API key ในการทำคำขอ (requests) ไปยังเว็บ API ของ OpenAI โดยใช้ลิบรารีหรือไลบรารีที่สนับสนุนสำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้งาน

openai.Completion.create() ใน Python.

โปรดทราบว่า text-davinci-002 คือรุ่นของโมเดล ChatGPT ที่ใช้ในตัวอย่างนี้ แต่อาจมีรุ่นอื่นๆ ที่ให้บริการเช่น text-davinci-003 เป็นต้น

 1. ปรับแต่งการเรียก API คุณสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น temperature, max_tokens หรือ stop เพื่อควบคุมลักษณะของคำตอบที่ได้
 2. จัดการข้อมูล Response จาก response ที่ได้จาก API  คำตอบจะอยู่ในรูปแบบของ JSON ซึ่งคุณสามารถดึงข้อมูลคำตอบได้จาก response[‘choices’][0][‘text’].
 3. ดูแลความปลอดภัย ในการใช้ API key ของคุณจำเป็นต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของ key และไม่นำไปเผยแพร่ไปยังที่สาธารณะ

คำสั่งนี้สามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการ ตรวจสอบเอกสาร API ของ OpenAI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการเล่นด้วย ChatGPT แบบไม่ต้องเข้าระบบ คุณสามารถใช้ (https://platform.openai.com/examples) ของ OpenAI ได้

ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ChatGPT

ChatGPT จะมี 2 รูปแบบให้เลือกใช้ คือ GPT-3.5 กับ GPT-4 โดยเราสามารถเข้าใช้งาน ChatGPT ได้ฟรีในรูปแบบของ GPT-3.5 แต่หากต้องการใช้ GPT-4 ที่เป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ฉลาดกว่า จะต้องสมัครสมาชิก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเดือนละ $20 หรือประมาณ 700 บาท

โมเดลภาษามีหลายรุ่น แต่ละรุ่นมีความสามารถและราคาต่างกัน ราคาเป็นราคาต่อ 1,000 โทเค็น คุณสามารถมองโทเค็นเป็นชิ้นส่วนของคำ โดยที่ 1,000 โทเค็นมีประมาณ 750 คำ ย่อหน้านี้มีจำนวน 35 โทเค็น

ตัวอย่างราคา ค่าบริการ API โมเดลต่าง ๆ ของ OpenAI

 1.  

ChatGPT รองรับได้กี่ภาษา

GPT-3 ซึ่งเป็นโมเดลที่ให้พื้นฐานให้ ChatGPT สามารถรองรับหลายภาษาแต่การรองรับภาษาทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีการที่มีความเหมาะสมในการใช้และการตั้งค่า

ChatGPT ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลที่มีหลายภาษาแต่ประสิทธิภาพไม่เทียบเท่ากับการใช้งานในภาษาหลัก หรือที่ให้ความสำคัญมากที่สุด

ถ้าคุณต้องการใช้ ChatGPT ในภาษาที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตรง  คุณอาจต้องปรับแต่งการนำเข้าข้อมูลของคุณหรือใช้วิธีการทำแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ