----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

THE CLOUD DATA CENTER ศูนย์บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานของ CS LOXINFO
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ SSD ล่าสุดของ WebsiteGang ได้เลือกวางที่ THE CLOUD DATA CENTER ของ CS LOXINFO เราเพื่อความมั่นใจในการใช้บริการ เราจึงขอนำข้อมูลเกี่ยวกับ THE CLOUD DATA CENTER ของ CS LOXINFO มาให้รู้จักกัน

Engineer in Data Center

THE CLOUD DATA CENTER ของ CS LOXINFO มีความพร้อมในทุกๆ ด้านแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศไทย ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 350 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ บนถนนรัชดาภิเษกรามอินทรา
การออกแบบของอาคารได้รับการค านึงถึงสิ่งต่างๆ เพื่อให้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพโดยมี
รายละเอียดดังนี้
– High-Availability Architecture การออกแบบอาคารยึดหลักการใช้งานเพื่อการเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะ ตัวอาคารมีทั้งหมด 4 ชั้น มีพื้นที่ให้บริการกว่า 6,500 ตารางเมตรชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ของล็อบบี้และ DR
Office ชั้นที่2 เป็นพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ซึ่งรองรับได้ถึง 650 Racks ชั้นที่3 และ 4 เป็นพื้นที่ White Space
ระบบปรับอากาศได้รับการออกแบบขึ้นโดยเฉพาะอีกทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำรองที่พร้อม
ทำงานทันทีเมื่อระบบหรือเครื่องปรับอากาศหลักมีปัญหา ระบบสำรองไฟมีทั้ง UPS และเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
สำรอง 2 ชุด ซึ่งได้รับการติดตั้งแยกออกจากส่วนของอาคารที่ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อไม่ให้การ
สั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์หรือระบบต่างๆ ที่มีความ
อ่อนไหว
– การเข้าถึงภายในอาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างรัดกุม
ตามมาตรการความปลอดภัยของ ISO27001
– Environmental Friendliness ภายใต้ความแข็งแรงของโครงสร้างและความเหมาะสมสำหรับการเป็น
ศูนย์คอมพิวเตอร์การออกแบบตัวอาคารยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อด้วย โดยผนังของอาคารเป็นแบบผนังคู่ (Double
Wall Structure) และที่ช้อนดาดฟ้ายังมีการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน (Solar Slab) เพื่อลดความร้อนให้กับตัว
อาคารช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการท าความเย็นของระบบปรับอากาศให้ดียิ่งขึ้น
– Safe and Convenient Location ทำเลที่ตั้งของอาคารอยู่บนพื้นฐานที่คำนึงถึงความปลอดภัยใน
หลายๆ ด้านทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติหรือความไม่สงบจากการชุมนุม โดยพื้นที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
3.65 เมตร ตัวอาคารอยู่สูงจากระดับถนน 1.5 เมตรและสูงกว่าระดับน น้ำท่วมปีพ.ศ. 2554 ถึง 2.1 เมตร
อาคาร THE CLOUD อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 25 กิโลเมตรและตั้งอยู่ริมถนนสายหลักซึ่งเป็นถนน 8
เลนที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
– Direct Global Connectivityอาคาร THE CLOUD รองรับการเชื่อมต่อทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงกับศูนย์คอมพิวเตอร์อีก 2แห่งของ CS LOXINFO คือที่อาคาร กสท.
โทรคมนาคม ถนนบางรัก และอาคาร ไซเบอร์เวิลด์ถนนรัชดาภิเษกผ่านระบบเครือข่ายใยแก้วน าแสง (Fiber
Optic)
– Flexible Service & Wide Range of Value-Added Service มีความยืดหยุ่นในการให้บริการสูง
รองรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกแห่ง รองรับการให้บริการ Cloud Computing และในส่วนของการ
วางเซิร์ฟเวอร์อาคาร THE CLOUD ยังมีบริการพื้นที่ White Space ไว้รองรับสำหรับลูกค้าที่ต้องการความยืดหยุ่น
และสามารถปรับตั้งค่าต่างๆ ได้ตามที่ต้องการอีกด้วย
THE CLOUD DATA CENTER พร้อมให้บริการภาคธุรกิจในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือ
ขนาดใหญ่ที่ต้องการจัดทำระบบสำรองข้อมูล (Data Backup) เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและ
เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ปกติใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม

Portrait of server professional with tablet

นี่คื่อความมั่นใจที่ WebsiteGang เลือกใช้บริการ THE CLOUD DATA CENTER