----------------------
w

Excellent Reviews

18th Year Anniversary

100% Satisfaction

Best Price Guarantee

Professional Service

Office Hour

Mon-Sat 09.00-18.00

Advisor Support

082 020 2862

MENU

ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์

ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ การใช้ บริการออกแบบเว็บไซต์ เป็นวิธีใช้เงินจ่ายให้กับผู้ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ แต่หากอ่านบทความนี้คุณก็จะเข้าใจกระขวนการในการออกแบบเว็บไซต์ สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ได้ผลที่ดี โดยมีขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ ดังนี้

1. การวางแผน (Planning) 

การออกแบบเว็บไซต์ควรมีลักษณะที่น่าสนใจ การออกแบบที่มีความสวยงามและใช้งานง่าย และมี Responsive design ที่ปรับตัวได้ตามขนาดของหน้าจอที่แตกต่างกันให้หมาะสม  การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีต้องพิจารณาทุกรายละเอียดเพื่อให้สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ และมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการให้บริการและประสบการณ์ผู้ใช้ โดยมีขั้นตอนการวางแผนที่สำคัญสำคัญเช่น

 • เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย  โดยการวิเคราะห์ถึงความต้องการ,พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย และการคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย
 • กำหนดวัตถุประสงค์ (Define Objectives) ของเว็บไซต์อย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับการโปรโมทสินค้า, การนำทางหรือการสื่อสาร
 • เลือกโครงสร้าง (Choose the Right Structure)  การวางโครงสร้างเว็บไซต์ดีจะมีการนำทางที่ง่ายต่อผู้ใช้ และควรให้ความสำคัญในการจัดหน้าและการนำทางที่สื่อความหมาย
 • ออกแบบ UX (User Experience)  คือการทำให้ประสบการณ์ผู้ใช้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยให้ความสำคัญในการทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้โดยง่าย
 • Responsive Design  เว็บไซต์ที่ดีควรมีการออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถปรับตัวได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ตและมือถือ โดยให้ความสำคัญในการทำให้เนื้อหาและดีไซน์เหมาะสมกับขนาดหน้าจอทุกรูปแบบ
 • สร้างกราฟิกและสีที่เหมาะสม (Create Appropriate Graphics and Colors) การลือกใช้กราฟิกและสีที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ  หรือการปรับใช้สีที่มีผลต่ออารมณ์และการรับรู้

2.  เนื้อหา (Content)

การออกแบบเว็บไซต์จะต้องมีเนื้อหาที่มีคุณค่า ครบถ้วน, มีความน่าสนใจ และเข้าใจง่าย รวมไปถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ เพราะเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้และการทำ SEO (Search Engine Optimization) สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

 • นำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่า การให้ข้อมูลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ หรือการให้ข้อมูลที่ตอบโจทย์และเข้าใจต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าชมเกิดความสนใจและตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
 • ความชัดเจนและสื่อความหมาย ควรเขียนเนื้อหาให้ชัดเจน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและการให้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับหัวข้อหรือเนื้อหาธุรกิจ
 • การใช้สไตล์การเขียน  การเลือกใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติและเลือกใช้สไตล์การเขียนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • การใช้รูปภาพและสื่อต่าง ๆ  ให้ความสำคัญกับการใส่รูปภาพ, วิดีโอและสื่ออื่น ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ รวมไปถึงให้คำอธิบาย (alt text) ในรูปภาพเพื่อ SEO และผู้ใช้ที่ไม่สามารถดูรูปได้
 • การจัดรูปแบบและโครงสร้าง  มีการแบ่งลำดับความสำคัญของเนื้อหาเป็นส่วนย่อย เพื่อทำให้ง่ายต่อการอ่าน  การใช้หัวข้อ, ข้อความขีดเขียนและรายการเพื่อเน้นข้อมูล

ในขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเข้าใจ แต่ยังส่งผลต่อการทำ SEO ของเว็บไซต์ของคุณด้วย

3.  การนำทาง (Navigation)

ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีเมนูนำทางที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย และการออกแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล เพราะการนำทางในเว็บไซต์เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีและช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลและนำทางในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว โดยเราควรมีขั้นตอนดังนี้

 •  ชื่อเมนูเข้าใจได้ง่าย ให้เรียกชื่อเมนูและหัวข้อต่าง ๆ ในเว็บไซต์ให้ชัดเจนและสะดวกสบายต่อการใช้งาน
 • การจัดกลุ่มและลำดับ  การจัดกลุ่มเมนูเข้าด้วยกันตามลำดับที่สัมพันธ์กัน และลำดับของเมนูควรเป็นตามลำดับทางตรงเพื่อการใช้งานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ
 • การใช้ Drop-down Menus  เพื่อรวมเมนูย่อยเข้าไว้ในเมนูหลัก  ทำให้มีลำดับที่เป็นประสิทธิภาพและไม่ทำให้ผู้ใช้สับสน.
 • การให้สัญลักษณ์ช่วยนำทาง ใช้สัญลักษณ์ที่มีความหมายเข้าในเมนูหรือการนำทาง แต่ควรระวังในการใช้สัญลักษณ์ที่อาจทำให้สับสน
 • การทำให้เนื้อหาสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของนำทางแล้วให้ลิงก์ไปยังหน้าที่สำคัญตรงที่บนเมนูหลัก และป้องกันการทำลิงก์ที่ซ่อนอยู่ในเมนูย่อย
 • การทำ Responsive Navigation เว็บไซต์ที่ดีควรออกแบบระบบนำทางที่สามารถปรับได้ในทุกรูปแบบของอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
 • การให้คำอธิบายในลิงก์  คือการให้คำอธิบายที่ชัดเจนในลิงก์ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าลิงก์นั้นจะพาไปที่ไหน
 • การตั้งชื่อ URL ที่สื่อความหมายและเข้าใจง่าย โดยเลือกใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องใน URL
 • การให้ Feedback  เมื่อผู้ใช้ทำการคลิกลิงก์หรือนำเม้าส์ไปที่บริเวณต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าการทำงานเป็นไปตามที่คาดหวัง.

การออกแบบระบบนำทางของเว็บไซต์ต้องเน้นการทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำให้สับสนหรือหายหน้า

4.  ประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience – UX)

การเลือกใช้โปรแกรมการใช้งานที่เข้าใจง่ายเพื่อให้การทำให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสะดวก

ประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience – UX) คือวิธีที่ผู้ใช้พิจารณาและรู้สึกต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือเว็บไซต์. ความสำเร็จของ UX ถูกวัดจากความพึงพอใจ, ความสะดวกสบาย, และความพึงพอใจทั่วไปที่ผู้ใช้ได้รับจากการใช้งาน โดยมีปัจจัยดังนี้

–  การใช้งานง่าย (Usability) เว็บไซต์ควรออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานได้โดยง่ายและไม่ทำให้สับสน รวมไปถึงระบบนำทางควรเป็นไปตามลำดับและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้

–  การดึงดูด (Attractiveness) เช่น ดีไซน์ที่สวยงาม, ภาพประกอบที่น่าสนใจและสีที่เหมาะสม ด้านข้อมูลมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์สามารถเพิ่มความดึงดูด.

–  ความรวดเร็ว (Speed) ผู้ใช้ต้องสามารถใช้งานได้โดยรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอนานเพราะการทำให้หน้าเว็บไซต์โหลดเร็วมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้

–  การให้ประสบการณ์มัลติชาแนล (Multi-Channel Experience)  ผู้ใช้ควรสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือบริการได้ทั้งทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชันมือถือและสื่อสังคมออนไลน์

–  การปรับปรุงตลอดเวลา (Continuous Improvement)  การติดตามและรับข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการตลอดเวลา เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเพื่อปรับปรุง UX.

การสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงทั้งด้านดีไซน์, การใช้งาน, ความปลอดภัย, และการรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์และน่าพึงพอใจ

5.  ความปลอดภัย (Security) 

ความปลอดภัยของเว็บไซต์เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้และรักษาความไว้วางใจของผู้ใช้งานการใช้ HTTPS เพื่อประสิทธิภาพทางความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันการโจมตีและการทำร้ายระบบ  โดยมีข้อสำคัญในการดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพของความปลอดภัยของเว็บไซต์ดังนี้

 • ใช้โปรโตคอล HTTPS เพื่อการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่างเว็บเบราว์เซอร์และเว็บไซต์ เพราะ HTTPS จะช่วยป้องกันการถูกโจมตีแบบ Man-in-the-Middle และการดักจับข้อมูล
 • รักษาซอฟต์แวร์โดยการอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งระบบปฏิบัติการ, เซิร์ฟเวอร์ และแอปพลิเคชันเพื่อป้องกันช่องโหว่ที่อาจถูกใช้โจมตีได้
 • ใช้ Firewalls  การติดตั้ง Firewalls เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต  มีทั้ง Firewalls ทางฮาร์ดและซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันการเข้าถึงไม่พึงประสงค์.
 • การเข้ารหัสข้อมูล  เข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งระหว่างเว็บเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ และการใช้ SSL/TLS เพื่อเข้ารหัสข้อมูลทำให้ข้อมูลที่ส่งผ่านเน็ตมีความปลอดภัย
 • การบริหารจัดการรหัสผ่าน  ควรเป็นรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา หรือใช้การตั้งค่าการให้รหัสผ่านเปลี่ยนไปตามระยะเวลาเพื่อป้องกันการโจมตี
 • การตรวจสอบความปลอดภัยของบุคคลที่สามที่มีการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัย
 • การตรวจจับและป้องกันการแฮงเกอร์  ใช้เทคโนโลยีตรวจจับและป้องกันการแฮงเกอร์ โดยมีระบบป้องกันภัยที่ทันสมัยจะช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตีต่าง ๆ
 • การทำ Regular Backups ทำการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันข้อมูลจากการสูญหายหรือการทำลาย  รวมไปถึงการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถคืนค่าข้อมูลได้.
 • การให้ความเข้าใจและการฝึกอบรมพนักงานและผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคความปลอดภัยและนโยบายความปลอดภัย.

การดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพของความปลอดภัยของเว็บไซต์ต้องเป็นกระบวนการต่อเนื่อง เน้นที่การปรับปรุงและการทดสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเจอปัญหาทางความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น.

6.  ความเร็วในการโหลด (Page Load Speed)

งานออกแบบเว็บไซต์ควรใช้โปรแกรมที่ทำให้การโหลดหน้าเว็บได้รวดเร็ว โดยอาจจะเป็น การลดขนาดของรูปภาพและไฟล์เพื่อลดเวลาโหลด  ความเร็วในการโหลด (Page Load Speed) เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้และมีผลต่อการทำ SEO ของเว็บไซต์ การทำให้เว็บไซต์โหลดเร็วมีความสำคัญดังนี้

 • ประสิทธิภาพในการค้นหา (SEO)  Google และเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ให้ความสำคัญกับความเร็วในการโหลดในการจัดอันดับเว็บไซต์ เพราะความเร็วในการโหลดสามารถมีผลต่อการทำ SEO และการประสานงานกับอัลกอริทึมของ Google
 • ประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience – UX)  ผู้ใช้จะคาดหวังให้เว็บไซต์โหลดได้เร็วและตอบสนองไว ความเร็วในการโหลดมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้และการใช้งานเว็บไซต์
 • การลด Bounce Rate  เว็บไซต์ที่โหลดช้ามักทำให้ผู้ใช้ไม่อดทนและอาจทำให้ออกจากเว็บไซต์ทันที (Bounce) ดังนั้นการลด Bounce Rate ช่วยให้เว็บไซต์มีโอกาสที่ดีขึ้นในการค้นหาและการเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์
 • การเพิ่ม Conversion Rate  เว็บไซต์ที่โหลดได้เร็วจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการทำให้ผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้า (Conversion)
 • การประหยัดทรัพยากร  เว็บไซต์ที่โหลดได้เร็วมักใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายในปริมาณน้อยกว่า มีผลดีต่อค่าใช้จ่ายในการทำการบำรุงรักษาเว็บไซต์และทรัพยากรที่ใช้งาน

การพัฒนาความเร็วในการโหลดของเว็บไซต์คือกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการปรับปรุงการให้บริการของเซิร์ฟเวอร์, การลดขนาดของรูปภาพ, และการทำการปรับแต่งการโหลดแหล่งทรัพยากร. การใช้เทคโนโลยีแคชและการทำ Compression ก็เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลด

7.  SEO (Search Engine Optimization)

การทำ SEO (Search Engine Optimization) เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจยุคใหม่เพราะมีผลต่อการติดอันดับในผลการค้นหาของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในเครื่องมือค้นหาออนไลน์ เช่น Google, Bing, Yahoo, หรือเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลมากในการช่วยผู้ค้นหาหาข้อมูลหรือสินค้าบริการต่าง ๆ ที่ต้องการ

การใช้คำหลักที่เหมาะสมและตรงกับโครงสร้าง URL ที่เข้าใจง่ายและสื่อความหมายตรงกับธุรกิจ การทำ SEO (Search Engine Optimization) ที่ดีมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาและดำเนินการอย่างรอบคอบเช่น

 • การค้นหาคำสำคัญ (Keyword Research) เลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเนื้อหาของคุณ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อใหได้คำหลักที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
 • เนื้อหาคุณภาพ  การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจสำหรับผู้อ่าน จะสามารถรู้ถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและให้ข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย
 • การให้ Backlinks คุณภาพ คือการสร้าง Backlinks จากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือและเกี่ยวข้อง และควรให้ความสำคัญกับความคงทนของ Backlinks
 • การให้ Meta Tags ที่เหมาะสม คือการใส่ Meta Title และ Meta Description ที่สอดคล้องกับเนื้อหา รวมไปถึงการใช้ Meta Tags อื่น ๆ ที่สามารถช่วยในการบอกเล่าเนื้อหาในลักษณะที่เหมาะสม
 • การทำ Mobile Optimization  ทำให้เว็บไซต์ของคุณทำงานได้ดีบนอุปกรณ์พกพา เพราะ Google ให้ความสำคัญกับการทำ Mobile Optimization ในการจัดอันดับ
 • การให้ข้อมูล Local SEOสร้างโปรไฟล์ที่เป็นเจ้าของที่อยู่ (Google My Business) และให้ข้อมูลที่แม่นยำ รวมไปถึงการให้รีวิวและข้อมูลท้องถิ่นเพิ่มเติมที่สามารถเสริม Local SEO

ความสำเร็จใน SEO ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีและต้องการการความพยายามและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปฏิบัติ SEO ที่มีประสิทธิภาพคือกระบวนการที่ต้องทำตลอดเวลาเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพทั้งในด้าน SEO และประสบการณ์ผู้ใช้

8.  การให้สิทธิ์ (User Level)

เว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีการจัดการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล หรือบริการต่าง ๆ โดยมีระบบล็อกอินและการจัดการสิทธิ์ที่ชัดเจน  การจัดการสิทธิ์ของเว็บไซต์เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยและการควบคุมในการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันต่าง ๆ ของเว็บไซต์โดยมีขั้นตอนที่สามารถช่วยในการจัดการสิทธิ์ของเว็บไซต์ได้คือ

 • การทำแผนการจัดการสิทธิ์  กำหนดกลุ่มผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ โดยระบุบทบาทและสิทธิ์ของแต่ละกลุ่ม
 • การให้สิทธิ์ตามความจำเป็น ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันต่าง ๆ ตามความจำเป็นโดยจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันความเสี่ยง
 • การใช้ระบบการตรวจสอบเข้าถึง (Access Control Lists – ACLs) เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด และ ให้ความยืดหยุ่นในการกำหนดสิทธิ์ตามที่ต้องการ
 • การตรวจสอบและปรับปรุงตลอดเวลา  ตรวจสอบและปรับปรุงการจัดการสิทธิ์เป็นประจำ โดยปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กรและความต้องการของธุรกิจ
 • การล็อกการเข้าถึง  บันทึกการเข้าถึงทั้งหมด เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเข้าถึงข้อมูลหรือฟังก์ชันที่ไหนและการใช้ระบบล็อกเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่ปกติ
 • การควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล  ให้สิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลอย่างระมัดระวังและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามความจำเป็น
 • การให้สิทธิ์ที่มีระบบขั้นสูง (Least Privilege Principle) ให้สิทธิ์น้อยที่สุดที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อลดความเสี่ยงที่เป็นไปได้จากการให้สิทธิ์มากเกินไป.
 • การอัปเดตและตรวจสอบการรักษาประสิทธิภาพ  ทำการอัปเดตสิทธิ์ของผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร การตรวจสอบและปรับปรุงเทคนิคการรักษาประสิทธิภาพตลอดเวลา.

การจัดการสิทธิ์ของเว็บไซต์คือกระบวนการที่ต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงไม่พึงประสงค์หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง.

9.  การปรับปรุงระบบ (Maintenance)

การปรับปรุงระบบหรือการบำรุงรักษาระบบ (Maintenance) คือ การดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์หรือระบบอื่น ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ, ความเสถียร และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

 • ด้านการอัปเดตเนื้อหา มีการตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และการเพิ่มเนื้อหาใหม่หรือปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่
 • การแก้ไขข้อบกพร่อง (Bug Fixing) ควรตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในระบบหรือโปรแกรม เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือประสบการณ์ผู้ใช้
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Performance Optimization)  เว็บไซต์ที่ดีควรมีการปรับปรุงระบบให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นตรวจสอบและปรับปรุงการใช้ทรัพยากรระบบ เช่น การใช้หน่วยประมวลผล (CPU) และหน่วยความจำ (RAM)
 • การป้องกันภัยคุกคาม (Security Patching)  อัปเดตระบบเพื่อป้องกันการโจมตีและภัยคุกคาม รวมไปถึงการติดตามและนำเข้าการปรับปรุงความปลอดภัย (security patches) ที่ผู้ผลิตระบบมีให้
 • การสำรองข้อมูล (Backup)  สร้างสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลที่สำคัญจากความสูญเสีย และทำการทดสอบการกู้คืนข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีฉุกเฉิน
 • การจัดการทรัพยากรระบบ (Resource Management) ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรระบบเพื่อความเสถียร และปรับปรุงการจัดการทรัพยากรที่ใช้เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 • การทดสอบ (Testing) ทดสอบระบบหรือแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบว่าทำงานถูกต้องหรือไม่ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและประสบการณ์ผู้ใช้
 • การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมความสามารถ การพัฒนาหรือเพิ่มเติมความสามารถใหม่ตามความต้องการ รวมไปถึงการปรับปรุงฟีเจอร์หรือประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้
 • การปรับปรุงสถานะ (Status Update) แจ้งสถานะปรับปรุงระบบหรือการบำรุงรักษาระบบให้กับทีมหรือผู้ดูแลระบบ.
 • การตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ (Tool Verification)  ตรวจสอบว่าเครื่องมือหรือบริการที่ใช้ในการดูแลรักษาระบบยังทำงานได้ตามปกติหรือไม่

การบำรุงรักษาระบบเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและสำคัญเพื่อให้ระบบทำงานได้ดีตลอดเวลา และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 1. การเชื่อมโยง (Links) เว็บไซต์ที่ดีลิงก์จะต้องทำงานได้ถูกต้อง การให้ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือที่เกี่ยวข้อง
 2. การให้บริการหลังการขาย ให้ข้อมูลการติดต่อและฟอร์มติดต่อที่ชัดเจน การบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ.
 3. การใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ เว็บไซต์ที่ดีต้องสามารถใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ การปรับแต่งเนื้อหาและดีไซน์ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับมือถือ.
 4. การติดตามและวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อติดตามผลลัพธ์ของการทำงานเพื่อสามาถนำมาปรับปรุงตามข้อมูลที่ได้รับ

เว็บไซต์ที่มีการรวบรวมองค์ประกอบเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพมักจะมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการให้บริการและประสบการณ์ผู้ใช้